ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

IMG_0325

ОСТРОВЕРХ ПЕТРО ІВАНОВИЧ

ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРОФЕСОР, КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Сфера наукових інтересів: проблеми розвитку приватного сектора економіки України.

Навчальні курси: “Мікроекономіка”, “Сучасні економічні теорії”, “Мікроекономічний аналіз”, “Інституційна економіка”, “Теорія державного сектору”.

 1. “Основи економічної теорії. Навч. посібник” (за ред. Островерха П.І. та Реверчука С.К., Львів, 1997);
 2. “Економіка України: 10 років реформ” (Львів, 2001, зі співав.).
 3. “Влада. Банки. Бізнес: політекономія взаємодії і розвитку” (Київ, 2002, зі співав.);
 4. “Основи економічної теорії. Підручник” ( Київ, 2001, 2002 рр. зі співав.).
 5. “Мікроекономіка. Тести і задачі. Навч. посібник” (Львів, 2006);
 6. “Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка. У 2 –х кн. Навч. посібник” (за ред. С. Панчишина та П. Островерха, Київ, 2006).
 7. “Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка. У 2 –х кн. Кн.1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. Підручник” (за ред. С. Панчишина, П. Островерха, Київ, 2009).
 8. “Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка. У 2 –х кн. Кн. 2 : Мікроекономіка. Підручник” (за ред. С. Панчишина, П. Островерха; Київ, 2010).
 9. “Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка. У 2 –х кн. Кн.1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. Підручник” (за ред. С. Панчишина, П. Островерха. Друге вид., виправлене і доповнене; Київ, 2013).
 10. “Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка. У 2 –х кн. Кн. 2 : Мікроекономіка. Підручник.” (за ред. С. Панчишина, П. Островерха. Друге вид., виправлене і доповнене; Київ, 2014).

Народився 23 червня 1954 р. у с. Замірці Дергачівського району Харківської області – кандидат економічних наук (1983 р.), доцент (1986 р.), професор (2007 р.). Закінчив з відзнакою економічний факультет Харківського державного університету (1976 р.). У 1976–1978 рр. працював асистентом кафедри історії і політичної економії у Львівському зооветеринарному інституті. З 1978 року навчався та працював на різних посадах у Львівському національному університеті імені Івана Франка: у 1978–1981 рр. – аспірант кафедри політичної економії, у 1981–1984 рр. – асистент кафедри політичної економії, у 1984–1990 рр. – доцент кафедри політичної економії, у 1990–1992 рр. – докторант кафедри політичної економії, у 1992–2004 рр. – доцент кафедри економічної теорії, у 2004-2006 рр. – професор кафедри економічної теорії, у 2006–2013 рр. – професор кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки. З червня 2013 р. – завідувач кафедри економічної теорії.

Стажувався в університеті Джорджа Вашингтона (США, Вашингтон, 1998 р.).

Кульчицький_фото

КУЛЬЧИЦЬКИЙ БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Сфера наукових інтересівФілософія економічних систем, історія економіки та економічної думки, економічна діяльність і культура, методологія сучасної економічної теорії, економічна компаративістика, трансформація і порівняльний аналіз економічних систем в умовах посилення глобалізаційних процесів та епохального переходу людства до інформаційного, „знаннєвого” суспільства, пошук оптимальної стратегічної економічної моделі України, постіндустріальна парадигма дослідження та порівняння економічних систем.

Навчальні курси: “Мікроекономіка”, “Сучасні економічні теорії”, “Мікроекономічний аналіз”, “Інституційна економіка”, “Теорія державного сектору”.

 1. Кульчицький Б.В. Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація: [монографія] / Б.В.Кульчицький. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 352 с.
 2. Кульчицький Б.В. Сучасні економічні системи: [навч. посіб.] / Б.В.Кульчицький. – Львів: Афіша, 2004. – 279 с.
 3. Кульчицький Б.В. Порівняння економічних систем (проблеми методології): [монографія] / Я.В.Кульчицький, Б.В.Кульчицький. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 318 с.
 4. Кульчицький Б.В. Об’єктивні передумови формування економічної системи України // Макроекономічні проблеми розвитку економічної системи України: [колективна монографія] / [за заг. ред. к.е.н., доц. Рібуна Л.В.]. – Львів: Камула, 2004. – С. 5-23.
 5. Кульчицький Б.В. Економічна система суспільства як категорія сучасної економічної теорії // Економічні системи: [монографія] / [за ред. д.е.н., проф. Г.І.Башнянина]. – Львів: вид-во ЛКА, 2006. – С. 61-76.
 6. Кульчицький Б.В. Панорама світової економічної еволюції у науковому дискурсі М.Туган-Барановського // Вісник Львів. ун-ту. Серія економічна. – Вип. 43. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 20-24.
 7. Кульчицький Б.В. Актуальне дослідження проблем соціалізації економічних систем / Б.В.Кульчицький // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 178-181.
 8. Кульчицький Б.В. Інституційні засади обґрунтування економічної моделі України в умовах глобалізації / Б.В.Кульчицький // Наук. Вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. праць. – Вип. 21.12. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2011. – С. 229-233.
 9. Кульчицький Б.В. Типологізація економічних систем в інтерпретаціях зарубіжних дослідників / Б.В.Кульчицький // Вісник Львів. ун-ту. Серія економічна. – Вип. 45. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 29-33.
 10. Кульчицький Б. Екологічний імператив сучасної теорії порівняльних економічних систем / Б. Кульчицький, Я. Кульчицький // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. зб. – Вип. 29. – Частина 1. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 312-317.
 11. Кульчицький Б. Теоретико-методологічні засади типологізації сучасних економічних систем в умовах посилення глобалізації / Б. Кульчицький, Я. Кульчицький // Наук. Вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. праць. – Вип. 23.17. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. – С. 158-162.
 12. Кульчицький Б. Інституційні засади екологізації економічних систем в умовах посилення глобалізації дослідників / Б.Кульчицький, Н.Джигора // Вісник Львів. ун-ту. Серія економічна. – Вип. 49. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 3-11.
 13. Кульчицький Б. Екологізація економічних систем в умовах посилення глобалізаційних процесів / Б.Кульчицький, С.Рогач // Формування ринкової економіки в Україні. Зб. наук. праць. – Вип. 31. – Частина 1. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 455-459.

Професор, доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор політичної економії (Німеччина).

Автор понад 160 наукових праць, зокрема, одноосібної монографії „Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація” (Львів, 2003), одноосібного навчального посібника „Сучасні економічні системи” (Львів, 2004), який рекомендований МОН України, трьох колективних монографій та ін.

4x6_Vatamaniuk

ВАТАМАНЮК ОСТАП ЗІНОВІЙОВИЧ

ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Сфера наукових інтересів: проблеми трансформації економіки України, макроекономічна політика, теорія підприємництва, інститути та інституційні зміни.

Навчальні курси: “Мікроекономіка”, “Сучасні економічні теорії”, “Мікроекономічний аналіз”, “Інституційна економіка”, “Теорія державного сектору”.

 1. Ватаманюк О. Заощадження в умовах ринкової трансформації економіки України / О.Ватаманюк // Економіка України: десять років реформ: монографія / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, В.Бандера та ін.]; за ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С.323–346.
 2. Ватаманюк О. Монетарний надлишок та його економічні наслідки // Фінанси України. – 2002. – №7. – С.14–24.
 3. Ватаманюк О. Мотиви, чинники та інструментарій дослідження особистих заощаджень у сучасній економічній науці / О.Ватаманюк // Доходи та заощадження в перехідній економіці України: монографія / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, М.Савлук та ін.]; за ред. С.Панчишина та М.Савлука. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – С. 177–207.
 4. Ватаманюк О. Процентна ставка як чинник особистих заощаджень / О.Ватаманюк // Фінанси України. – 2003. – №8. – С.109–115.
 5. Ватаманюк О. Сподівання домогосподарств як чинник особистих заощаджень / О.Ватаманюк // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. збірник ЛНУ ім. Івана Франка. –2004. – Спецвип. 13. – С. 69–74.
 6. Ватаманюк О. Мікроекономіка. Навчальний посібник. – Львів: Інтелект-Захід, 2004. – 176 с.
 7. Ватаманюк О.З. Фіскальна політика і приватні заощадження в Україні / О.З.Ватаманюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразина. – Сер. економічна. – 2005. – Вип. 668. – С. 156–160.
 8. Ватаманюк О. Роль часових уподобань індивідів у теорії споживання / заощадження / О.Ватаманюк // Формування ринкової економіки в Україні. Наук. збірник ЛНУ ім. Івана Франка. –2005. – Спецвип. 14. – С. 208–214.
 9. Ватаманюк О. Біхевіористський підхід у сучасній економічній теорії / О.Ватаманюк // Економічна теорія. – 2006. – № 1. – С. 40–51.
 10. Ватаманюк О. Стимулювання заощаджень домогосподарств: підходи і проблеми / О.Ватаманюк // Вісник Львівської комерційної академії. – Сер. економічна. – 2006. – Вип. 22. – С. 158–164.
 11. Ватаманюк О. Визначники особистих заощаджень в економіці України / О.Ватаманюк // Фінанси України. –  2007. – № 1. – С. 75–83.
 12. Ватаманюк О. Динаміка, структура та чинники національних заощаджень в Україні у 1992–2004 роках / О.Ватаманюк // Фінанси України. –  2007. – № 4. – С. 58–68.
 13. Ватаманюк О. Економічне зростання в Україні і процес заощадження / О.Ватаманюк // Вісник Львівського університету. – Сер. економічна. – 2007. – Вип. 37(1). – С. 107–113.
 14. Ватаманюк О. Заощадження в економіці України: макроекономічний аналіз. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 536 с.
 15. Ватаманюк О. Мікроекономіка: теорія і практикум. Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 280 с.
 16. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка.  Навчальний посібник / За ред. З.Г.Ватаманюка та О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2008. – 540 с.
 17. Ватаманюк О.З. Україна, хроніки кризи (зима 2008–2009 років) / О.З.Ватаманюк // Формування ринкової економіки в Україні. Вип. 19. – Львів, 2009. – С. 7–15.
 18. Ватаманюк О.З. Експериментальне визначення норми часової переваги індивідів / О.З.Ватаманюк // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник ЛНУ імені Івана Франка. – 2010. – Вип. 21. – С. 47–53.
 19. Економічна теорія: практикум (тести і задачі). Навчальний посібник (рекомендовано МОН України) / За ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2010. – 374 с.
 20. Ватаманюк О. Регресійний аналіз споживання домогосподарств в Україні / О.Ватаманюк, М.Ватаманюк, О.Кузик // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник ЛНУ імені Івана Франка. – 2011. – Вип. 23, Ч.1. – С. 92–96.
 21. Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка. Навчальний посібник (рекомендовано МОН України) / За ред. О.З.Ватаманюка. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів: “Інтелект-Захід”, 2011. – 656 с.
 22. Ватаманюк О. До питання про сучасне розуміння предмета економічної науки / О.Ватаманюк // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник ЛНУ імені Івана Франка. – 2012. – Вип. 26, Ч.1. – С. 49–57.
 23. Ватаманюк О.З. Інститут підприємництва в господарській системі України / О.З.Ватаманюк, І.Я.Сухарська // Економічний часопис ХХІ. – 2013. – № 5–6 (1). – С. 14–17 (входить у SciVerse Scopus).
 24. Ватаманюк О.З. Теорія і практика монетарної політики напередодні світової економічної кризи 2008–2009 років / О.З.Ватаманюк, М.М.Ватаманюк // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник ЛНУ імені Івана Франка. – 2013. – Вип. 29, Ч.1. – С. 47–56.
 25. Ватаманюк О.З. Еволюція урядової аргументації щодо призупинення угоди про асоціацію України та ЄС і її економічних наслідків / О.З.Ватаманюк // Вісник Львівського університету. Сер. економічна. – 2013. – №  49. – С. 437–444.
 26. Ватаманюк О.З. Перспективи переходу до режиму гнучкого курсоутворення в Україні / О.З.Ватаманюк, І.М.Гринчук // Світ фінансів. – 2014. – № 1. – С. 23–29.
 27. Ватаманюк О.З. Американський досвід монетарної політики під час кризи 2008–2009 років та у період виходу з неї / О.З.Ватаманюк, М.М.Ватаманюк, С.М.Тимків // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. збірник ЛНУ імені Івана Франка. – 2014. – Вип. 31, Ч.1. – С. 110–117.
 28. Ватаманюк О.З. Аналіз ефективності традиційних інструментів монетарної політики у період нестабільного розвитку економіки України у 2008–2014 роках / О.З.Ватаманюк, С.М.Тимків // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2014, № 51. – С. 469–477.

Закінчив фізичний факультет ЛДУ імені Івана Франка (1989). Кандидат фізико-математичних наук (1996); тема дисертації – “Застосування методу функціонального інтегрування до дослідження систем з дипольними та квадрупольними взаємодіями”.  У 2000 р. закінчив міждисциплінарну магістратуру ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю “економічна теорія”. Доктор економічних наук (2008); тема дисертації – “Макроекономічний аналіз заощаджень в економіці України”. У 1989–1991 рр. – стажист-дослідник, 1991–1994 рр. – аспірант кафедри вищої математики Львівського політехнічного інституту. 1994–2003 рр. – асистент, згодом доцент кафедри вищої математики НУ “Львівська політехніка”. 2003–2004, 2007–2008 рр. – доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів ЛНУ імені Івана Франка, 2004–2007 рр. – докторант кафедри економічної теорії ЛНУ імені Івана Франка. З травня 2008 р. – доцент, а з червня 2009 р. – професор кафедри економічної теорії.

Фото_Кудин

КУДИН СОЛОМІЯ ІГОРІВНА

КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Сфера наукових інтересів: проблеми трансформації економіки України, макроекономічна політика, теорія підприємництва, інститути та інституційні зміни.

Навчальні курси: “Мікроекономіка”, “Сучасні економічні теорії”, “Мікроекономічний аналіз”, “Інституційна економіка”, “Теорія державного сектору”.

 1. З. Ватаманюк, С.Панчишин, О.Ватаманюк, С.Кудин (розділи 2,3), З. Ватаманюк, С.Панчишин, С.Кудин (розділ 4), З. Ватаманюк, С.Кудин (розділ 7). Сторінки про Україну: С.Кудин (2.3, 3.5, 4.5, 7.5) // Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка. Навчальний посібник/ за ред. З.Г. Ватаманюка, О.З. Ватаманюка. – Львів:  «Інтелект – Захід», 2008. – 540 с.
 2. Кудин С., Вашай Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття «економічна безпека» та її структури // Науковий вісник ЛДУВС. Серія економічна. – 2010. – Випуск 1. – С. 23–28.
 3. Кудин С. Маркетингові підходи до визначення цінових ризиків приватних підприємств / С.Кудин //Науковий вісник НЛТУ України – 2012. – Вип. 22.11.
 4. Макроекономічний аналіз економічної безпеки України: Монографія / Ю.В. Вашай, С. І. Кудин. – Рівне: НУВГП, 2014. – 229 с.

Народилась 31.07.1976 року у м. Львові у сім’ї службовців. 1993 року закінчила навчання у СШ №1 при першій академічній гімназії із золотою медаллю. 1993 – 1998 рр. навчалась у Львівському державному університеті імені Івана Франка (диплом з відзнакою). 1999 – 2002 рр. навчалась в аспірантурі при кафедрі економічної теорії ЛНУ імені Івана Франка. 2003 року захистила кандидатську дисертацію. 2006 року отримала звання доцента кафедри економічної теорії.

Styrskyi_foto

СТИРСЬКИЙ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Сфера наукових інтересівфінансова економіка, теорія інвестицій, мікроекономіка банківської та страхової справи.

Навчальні курси“Основи економічної науки”, “Фінансова економіка”, “Теорії інвестиційних рішень”.

 1. Панчишин С. Проблеми розвитку та регулювання інвестиційного процесу в Україні / С. Панчишин, М. Стирський // Економіка України: десять років реформ: монографія / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, В.Бандера та ін.]; за ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С.47-102.
 2. Стирський М.В. Методологічні аспекти оцінки інвестиційної привабливості ринку акцій / М.В. Стирський // Фінанси України. – 2002. – №2. – С.131-137.
 3. Стирський М.В. Фінансове інвестування у перехідній економіці України / М.В. Стирський // Доходи та заощадження в перехідній економіці України: монографія / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, М.Савлук та ін.]; за ред. С.Панчишина та М.Савлука. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – С.362-389.
 4. Стирський М.В. Мікроекономічний аналіз факторів ефективності страхових компаній України / М.В. Стирський // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія економічна. – 2005. – Випуск 1. – С.58-68.
 5. Стирський М.В. Аналіз короткострокових факторів курсоутворення на ринку акцій України / М.В. Стирський // Фінанси України. – 2006. − №11. – С.58-67.
 6. Стирський М.В. Венчурне інвестування у структурі інноваційного процесу: європейський досвід та українська модель / М.В. Стирський // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. – 2007. − №579. – С.587-592.
 7. Стирський М.В. Макроекономіка // Економічна теорія: практикум (тести і задачі): Навчальний посібник / [О.Ватаманюк, Є.Майовець, М.Стирський та ін.]; за ред. О.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2010. – С.85−252.
 8. Стирський М.В. Макроекономічна рівновага у моделі Мандела-Флемінга / М.В. Стирський // Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навчальний посібник / [З.Ватаманюк, О.Ватаманюк, О.Кузик та ін.]; за ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2011. – С.408-418.
 9. 9. Стирський М.В. Глобальне середовище формування конкурентних стратегій фондових бірж України / М.В. Стирський // Фінанси України. – 2012. – №5. – С.78-88.
 10. 10. Стирський М.В. Прикладні аспекти кластерного аналізу конкурентного середовища комерційного банку / М.В. Стирський, М.М. Романяк // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. − №17. – С.59-63.
 11. Стирський М.В. Ринкові структури та їхні ознаки / М.В. Стирський // Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. − 2-е вид., випр.. і доп. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. − К.: Знання, 2013. – С.139-150.
 12. Стирський М. Ринок акцій як фактор (не)стабільності національної економіки: кількісний аналіз / Микола Стирський // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-25 жовтня 2014р. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С.139-142.

У 1997 році закінчив економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Економіка підприємства”. З 1997 по 2000 рік – аспірант кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Інвестиційний процес в умовах ринкової трансформації економіки України”. У Львівському національному університеті імені Івана Франка працює з 1999 року: спочатку − на посаді асистента кафедри економічної теорії, а з 2001 року − доцента.

Moryak T

МОРЯК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Сфера наукових інтересів: теоретичні та практичні аспекти макроекономічної політики, фіскальний інструментарій макроекономічного регулювання, процеси виробництва і розподілу національного доходу.

Навчальні курси: “Мікроекономіка”, “Аналітична економіка”, “Економіка галузевих ринків”, “Макроекономічна політика», «Макроекономіка».

Тема докторського дисертаційного дослідження: “Фіскальне регулювання виробництва і розподілу національного доходу в Україні».

 1. Панчишин С. Проблеми розвитку та регулювання інвестиційного процесу в Україні / С. Панчишин, М. Стирський // Економіка України: десять років реформ: монографія / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, В.Бандера та ін.]; за ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – С.47-102.
 2. Стирський М.В. Методологічні аспекти оцінки інвестиційної привабливості ринку акцій / М.В. Стирський // Фінанси України. – 2002. – №2. – С.131-137.
 3. Стирський М.В. Фінансове інвестування у перехідній економіці України / М.В. Стирський // Доходи та заощадження в перехідній економіці України: монографія / [З.Ватаманюк, С.Панчишин, М.Савлук та ін.]; за ред. С.Панчишина та М.Савлука. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – С.362-389.
 4. Стирський М.В. Мікроекономічний аналіз факторів ефективності страхових компаній України / М.В. Стирський // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія економічна. – 2005. – Випуск 1. – С.58-68.
 5. Стирський М.В. Аналіз короткострокових факторів курсоутворення на ринку акцій України / М.В. Стирський // Фінанси України. – 2006. − №11. – С.58-67.
 6. Стирський М.В. Венчурне інвестування у структурі інноваційного процесу: європейський досвід та українська модель / М.В. Стирський // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. – 2007. − №579. – С.587-592.
 7. Стирський М.В. Макроекономіка // Економічна теорія: практикум (тести і задачі): Навчальний посібник / [О.Ватаманюк, Є.Майовець, М.Стирський та ін.]; за ред. О.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2010. – С.85−252.
 8. Стирський М.В. Макроекономічна рівновага у моделі Мандела-Флемінга / М.В. Стирський // Економічна теорія: вступ, макроекономіка, мікроекономіка: Навчальний посібник / [З.Ватаманюк, О.Ватаманюк, О.Кузик та ін.]; за ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2011. – С.408-418.
 9. 9. Стирський М.В. Глобальне середовище формування конкурентних стратегій фондових бірж України / М.В. Стирський // Фінанси України. – 2012. – №5. – С.78-88.
 10. 10. Стирський М.В. Прикладні аспекти кластерного аналізу конкурентного середовища комерційного банку / М.В. Стирський, М.М. Романяк // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. − №17. – С.59-63.
 11. Стирський М.В. Ринкові структури та їхні ознаки / М.В. Стирський // Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2 кн. / [С.М. Панчишин, П.І. Островерх, В.Б. Буняк та ін.]; за ред. С.М. Панчишина, П.І. Островерха. − 2-е вид., випр.. і доп. – Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. − К.: Знання, 2013. – С.139-150.
 12. Стирський М. Ринок акцій як фактор (не)стабільності національної економіки: кількісний аналіз / Микола Стирський // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-25 жовтня 2014р. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С.139-142.

У 1997 році закінчив економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “Економіка підприємства”. З 1997 по 2000 рік – аспірант кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Інвестиційний процес в умовах ринкової трансформації економіки України”. У Львівському національному університеті імені Івана Франка працює з 1999 року: спочатку − на посаді асистента кафедри економічної теорії, а з 2001 року − доцента.

DSC_7299

ІЛЬКІВ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Сфера наукових інтересівфінансова економіка, теорія інвестицій, мікроекономіка банківської та страхової справи.

Навчальні курси“Основи економічної науки”, “Фінансова економіка”, “Теорії інвестиційних рішень”.

 1. Клим Н. Матеріальні і нематеріальні послуги: еволюція української економічної думки//  Вісник Львів.ун-ту. Сер. екон. Вип 43.– Львів, 2010.
 2. Н.Клим. Розділ 3. Товарне виробництво. Економічна теорія: практикум (тести і задачі). Навчальний посібник. За ред. О.З.Ватаманюка. – Львів: «Інтелект-Захід», 2010. -с.26-32.
 3. Клим Н. До питання про природу та класифікацію послуг // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – Вип.37. – 2007. – с.543-547.
 4. Ільків Н. Маркетинг послуг / Н. Ільків // Практикум з маркетингу: Навч.посіб. / [Є. Майовець, Н.Гнатюк, І.Городняк та ін.]; за ред. Є. Майовця. – Львів: Край, 2014. – С.112–126.

У 1997 р. закінчила навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “Облік і аудит”. 2004–2007 р. навчалася в аспірантурі ЛНУ імені Івана Франка. У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Політико-економічний аналіз сектора нематеріальних послуг в Україні”. Доцент кафедри економічної теорії.

IMG_5294_1 копія

МАЙОВЕЦЬ ЯРИНА МИХАЙЛІВНА

КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Сфера наукових інтересів аграрна економіка, інноваційна економіка.

Тема кандидатського дисертаційного дослідження: “Інноваційний розвиток аграрного підприємництва в Україні”

 1. Майовець Я. М. Моделі інноваційного розвитку аграрного підприємництва: історичний досвід і сучасність / Я. М. Майовець // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2017. – № 1. – Режим доступу до журналу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtn_2017_1_10.
 2. Майовець Я. М. Аграрне інноваційне підприємництво у механізмі децентралізації влади і формування об’єднаних територіальних громад України / Я. М. Майовець // Science journal “Economics and Finance”. – Відень, Австрія, 2016. – Режим доступу до журналу:
 3. http://conf.at.ua/25.Островерх П. І. (Майовець Я.М.) Роль науки в інноваційному розвитку аграрного підприємництва / Я.М. Майовець // Вісник Львівського університету серія економічна. – Львів, 2016. – № 53. – Режим доступу до журналу: https://doc-00-10-

У 2006 р. закінчила навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “Економічна теорія”. 2006–2007 р. навчалася в аспірантурі ЛНУ імені Івана Франка. У 2018 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему “Інноваційний розвиток аграрного підприємництва в Україні”. З 2018 року доцент кафедри економічної теорії.

202005049199013322156636994

РУДКОВСЬКА НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА

ЛАБОРАНТ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Сфера наукових інтересів ринкові структури, інституційне середовище, історія економіки.

У 2014 році вступила на освітню програму “бакалавр” напряму підготовки “Економічна теорія”. Після завершення, у 2018 році вступила на спеціалізацію “Бізнес-економіка” для здобуття ступеня магістра. Розпочала роботу лаборантом кафедри економічної теорії у вересні того ж року. У 2019 році успішно захистила кваліфікаційну магістерську роботу на тему “Інституційні чинники монополізації економіки України” та  здобула професійну кваліфікацію “Економіст.Перекладач”. Продовжує працювати над обраною темою наукового дослідження, яке стосується монополізації економіки: її вимірників, макроекономічних та інституційних чинники, наслідків для національної економіки та світового ринку.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.