Захисти

Дисертації, захищені на кафедрі економічної теорії у 2011–2015 роках

(спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки)

2015 рік

Інститут підприємництва в неусталеній господарській системі України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01. – економічна теорія та історія економічної думки. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2011.

У дисертації за допомогою інституційної методології здійснено аналіз стану і динаміки інституту підприємництва в Україні із застосуванням комплексного набору показників, що дало змогу всебічно дослідити різні аспекти підприємництва і визначити основні тенденції його розвитку. За допомогою регресійного аналізу виявлено ключові визначники змін інституту підприємництва у вітчизняній економіці. Досліджено роль інституційних пасток для розвитку інституту підприємництва у трансформаційний період. Виявлено залежність між колоніальним становищем України та переважанням непродуктивних форм підприємництва. Простежено характер зв’язку між інститутом підприємництва та іншими інститутами суспільства, як формальної, так і неформальної природи. Розглянуто напрями підвищення ефективності інституту підприємництва в Україні.

Ключові слова: підприємництво; інститут; продуктивне, непродуктивне і деструктивне підприємництво; інституційні пастки; неусталена господарська система; економічний розвиток; регуляторна політика держави; економічне зростання.

Кузик О.В. Макроекономічний аналіз поведінки домогосподарств в економіці України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. – Львівський національний університет імені Івана Франка,  Львів,  2011.

У дисертації здійснено комплексний аналіз поведінки домогосподарств в умовах трансформаційної економіки України крізь призму здійснюваних ними функцій. Систематизовано сучасні теоретичні підходи до вивчення поведінки домогосподарств у межах трьох основних підходів – мейнстриму,  біхевіористського,  інституційного,  і зроблено висновок про необхідність методологічного плюралізму у вивченні поведінки домогосподарств. Досліджено особливості поведінки домогосподарств за умов командно-адміністративної економіки. Проаналізовано виробничу діяльність домашніх господарств та її вплив на подальший розвиток вітчизняної економіки. За допомогою регресійного аналізу вивчено вплив основних чинників на споживчу поведінку. З’ясовано основні аспекти заощаджувальної та інвестиційної поведінки домогосподарств у контексті економічного зростання. Обґрунтовано основні напрями підвищення ефективності поведінки домогосподарств в Україні з урахуванням світового досвіду.

Ключові слова: економічна поведінка домогосподарств; доходи,  споживання,  заощадження та інвестиції домогосподарств; виробнича діяльність домашніх господарств; еквівалентний розмір домогосподарства.

Монетарні інструменти стабілізаційної політики в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015.

Дисертація присвячена дослідженню особливостей і тенденцій використання монетарних інструментів Національним банком України для досягнення стабілізації вітчизняної економіки, зокрема у час світової кризи 2008–2009 рр. та посткризовий період. Проаналізовано підходи до розуміння причин економічних коливань та простежено еволюцію ролі монетарних інструментів у забезпеченні стабільності національної економіки. Досліджено ефективність використання Національним банком України традиційних монетарних інструментів у період 2008–2014 років. Показано, що ці інструменти виявилися недостатньо дієвими як щодо стимулювання реального сектору, так і стосовно забезпечення цінової стабільності у вітчизняній економіці. Розглянуто зарубіжний досвід використання нетрадиційних підходів до розв’язання завдань монетарної політики в умовах досягнення процентною ставкою нижньої межі. Запропоновано низку практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності використання монетарних інструментів стабілізаційної політики у вітчизняній економіці.

Ключові слова: монетарні інструменти, стабілізаційна політика, центральний банк, облікова ставка, норма обов’язкового резервування,операції на відкритому ринку, обмінний курс.

2014 рік

  1. Вільчинська Оксана Миколаївна. Макроекономічний аналіз особистого розподілу доходів вУкраїні. Науковий керівник: д.е.н. Ватаманюк О.З.

2013 рік

  1. Вашай Юлія Володимирівна. Макроекономічний аналіз системи економічної безпеки України. Науковий керівник: к.е.н., доцент Кудин С.І.

 2012 рік

  1. Ангелко Ірина Володимирівна. Тіньова діяльність у господарській системі України. Науковий керівник: д.е.н., професор Кульчицький Б.В.
  2. Крикунова Вікторія Миколаївна. Державне регулювання зайнятості в умовах ринкової трансформації економіки України. Науковий керівник: к.е.н., доцент Цимбал Л.Л.
  3. Білецька Надія Василівна. Інституційний механізм розвитку аграрної економіки України. Науковий керівник: д.е.н., професор Майовець Є.Й.